POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”


Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” zwaną w dalszej części również: „Polityką” strony internetowej andpolkonin.pl prowadzonej pod adresem URL: http://andpolkonin.pl, zwanej dalej „Stroną”. Strona jest zarządzana przez:

Andrzeja Strzykalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Andpol Andrzej Strzykalski z siedzibą w Koninie(62-500)  przy ul. Drużbackiej 15, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6650237-81-99 oraz REGON: 311-561-396  zwanym dalej „Usługodawcą”. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 605 910 555 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@andpolkonin.pl .

 1. Jakie informacje znajdziecie Państwo w niniejszej Polityce?

Dla P.H.U. Andpol Andrzej Strzykalski ochrona Państwa danych osobowych stanowiła od zawsze  jeden z najważniejszych aspektów w prowadzonej działalności. Z uwagi na powyższe dokładamy wszelkich starań by należycie informować Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane przetwarzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zgodnie z zasadą przejrzystości i rzetelności.  Zbieramy od Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie dla celów prawnie dopuszczalnych. O każdym celu dla którego realizacji Państwa dane są przez nas zbierane- informujemy Państwa. Dbamy, by Państwa dane były prawidłowe. Wielką uwagę przykładamy do odpowiedniego ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem lub bezprawnym wykorzystaniem. Przechowujemy je nie dłużej niż jest to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. O czasie przechowywania zawsze informujemy przed zebraniem danych osobowych. Państwa dane przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

Z tego względu, zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią niniejszej Polityki , gdzie staramy się w jak najbardziej przystępnej formie informować Państwa o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Państwa prawach z tym związanych. Informujemy również o technologiach przez nas stosowanych a które wiążą się z przetwarzaniem Państwa danych m.in. dotyczącymi obsługi pamięci przeglądarki czy ustawień geolokalizacji. Co do polityki plików cookies informujemy m.in. o warunkach przechowywania informacji

 • Czym są dane osobowe? W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu skorzystania z oznaczonych funkcjonalności, na przykład do złożenia zamówienia i jego rozliczenia czy skontaktowania się z za pośrednictwemstrony internetowej lub skorzystania z formularzy. Cele te są zawsze wyraźnie oznaczone. Niepodanie tych danych, może uniemożliwić skorzystanie z tych funkcjonalności.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony jest Usługodawca.

 • Jakie są podstawy i czas przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Oto podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

 • art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

Przetwarzamy również Panstwa dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania tych danych. Informujemy o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych. Poniżej znajdziecie  Państwo wykaz przykładowych okresy przechowywania danych osobowych:

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 • Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia / urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego.
 • Dane osobowe związane ze świadczeniem usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.
 • W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
 • W celu umożliwienia Państwu korzystania z funkcjonalności strony przetwarzamy Państwa: imię, nazwisko, adres e-mail, a także adres IP
 • W celu realizacji i zawarcia umowy sprzedaży z Państwem przetwarzamy Państwa: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer zamówienia, numer konta bankowego, numer telefonu, nr IP
 • W celu realizacji Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź zgłoszenia reklamacyjnego przetwarzamy Państwa: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer zamówienia, numer konta bankowego, numer telefonu, nr IP
 • W celu udzielenia informacji handlowej na wysłane przez Państwa zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie przetwarzamy Państwa: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • W celu przesłania Państwu informacji handlowej drogą elektroniczną przetwarzamy Państwa: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Zastrzegamy możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych także w niżej wskazanych celach:

 • ocena i analiza aktywności, w tym w ramach profilowania (tj. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celu prezentacji dostosowanych reklam lub analiz rynkowych i statystycznych),
 • wypełnianie obowiązków prawnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. prawa rachunkowego lub podatkowego,
 • dochodzenie roszczeń oraz odpowiedź na nie.

O celach przetwarzania danych osobowych informujemy zawsze przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania.

 • Komu możemy ujawnić Państwa dane osobowe?

Możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, innym podmiotom. Mogą być to w szczególności: hostingodawca, biuro księgowe albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług.

O odbiorcach danych osobowych informujemy zawsze przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania.

Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie umowy powierzenia danych albo innego instrumentu prawnego. Dbamy by podmiot, któremu powierzamy Państwa dane zapewniał odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.

Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 28 RODO.

Nie ujawniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu lub gdy wyraziliście Państwo na to zgodę.

 • Jakie przysługują Państwu uprawnienia z tytułu przetwarzania przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu z tego tytułu szereg uprawnień. Uprzejmie informujemy jednak, że możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Poniżej przedstawmy katalog Państwa uprawnień, zachęcając Państwa do korzystania z nich:

Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz wszelkich dodatkowych informacji  tych danych dotyczących.

Otrzymując od Państwa żądanie w tym zakresie jesteśmy zobowiązani dostarczyć Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Macie Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Państwa  danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, macie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Macie Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. Bez zbędnej zwłoki usuniemy Państwa dane osobowe pod warunkiem, że:

 • Cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych i nie istnieje inna podstawy przetwarzania,
 • Wnieśliście Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

Macie Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:

 • Kwestionujecie Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiesię  Państwousunięciu  Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już  Państwadanych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

 • na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz
 • w sposób zautomatyzowany.

Macie Państwo prawo żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f), w tym profilowania. Wówczas nie wolno nam już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Również w sytuacji gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingowych), Państwa danych osobowych nie będzie wolno nam już do takich celów przetwarzać.

 • Korzystanie przez nas z funkcjonalności geolokalizacji

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, co oznacza gromadzenie i przetwarzanie informacji o miejscu Państwa pobytu. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

 • Czym są pliki cookies? Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzacie Państwo różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosujemy  tzw.cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Zastrzegamy również, iż możemy wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. z siedzibą w  Stanach Zjednoczonych w ramach wskazanych poniżej usług:

 • Google Adwords –w celu prowadzenia i analizy jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu tej usługi,
 • Google Analytics – w celu analizy  jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na analizyzachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu,
 • Google Maps – w celu  przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps,
 •  

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas plików cookies?

Udzielacie Państwo zgody na przetwarzanie przez nas plików cookies w następujący sposób:

 • poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
 • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
 • za pomocą konfiguracji usługi wykorzystywanej przez Użytkownika.

Infomujemy, że zgodę taką możecie Państwo wycofać  w każdym czasie.

 1. Kiedy i jak możemy zmienić niniejsza Politykę?

Szanowni Państwo dążąc do stałego podnoszenia poziomu ochrony Państwa danych osobowych a także w związku z ciągłym rozwojem technologii zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki. Gdy tylko tak się stanie nowa wersja zostanie opublikowana w Serwisie.

 1. Jak możecie się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu. Szczególnie w przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia Państwa danych osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:
Adres e-mail
(+48) Nr telefonu
Nazwa Strony
Adres Strony
Postaramy się niezwłocznie udzielić Państwu informacji zwrotnej.

SPRZEDAŻ
  biuro@andpolkonin.pl

SKLEP ONLINE